Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z

SERWISU magazynpracy.pl DLA

PRZEDSIĘBIORCÓW

ROZDZIAŁ I

WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron, które powstają w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji, co jest traktowane jako zawarcie Umowy o świadczenie usług na rzecz Klienta.

DZIAŁ I

WYJAŚNIENIA TERMINÓW

Poniższe pojęcia, w świetle postanowień niniejszego Regulaminu, o ile Strony nie postanowią inaczej, oznaczają:

1.Dane osobowe - dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.


2.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).


3. Procesor/Procesorzy - podmioty, którym możemy przekazywać część danych osobowych Klienta, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na zlecenie Ireneusz Marzoch. Podmioty te nie przetwarzać danych osobowych Klienta w żaden sposób dopóki Ireneusz Marzoch tego nie zleci, i tylko we wskazanym przez Ireneusz Marzoch zakresie. Procesor przechowuje dane osobowe Klienta w sposób bezpieczny i tylko przez okres, jaki zostanie mu wskazany, ewentualnie przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.4. magazynpracy.pl lub Usługodawca - magazynpracy.pl, Ireneusz Marzoch z siedzibą przy ul. Klonowica 24/1, 71-247Szczecin, Polska, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7641831425;

5.Porta - tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.magazynpracy.pl/ zawierający informacje na temat ofert pracy;

6.Usługobiorca lub Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; która korzysta z zamieszczania ofert pracy lub usług świadczonych przez magazynpracy.pl;

7.Strony- Usługobiorca i Usługodawca;

8.Rejestracja- założenie przez Klienta konta użytkownika portalu po uprzedniej akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu;

9.Login - unikalna nazwa Klienta Portalu podana przez Klienta podczas procesu Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu się do Portalu magazynpracy.pl;

10.Ogłoszenia- opublikowane w portalu magazynpracy.pl przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach wskazanego portalu ofert, zaproszenia do składania ofert, a także inne ogłoszenia zgodne z Regulaminem portalu;

11.Umowa o świadczenie usług - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy magazynpracy.pl a Klientem w chwili rejestracji w portalu magazynpracy.pl;

12.Pakiet usług - usługi zamówione przez Klienta;

13.Usługi- usługi opisane w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;

14.Polityka Prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych Klienta opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;

15.Podmioty powiązane - podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, spółki handlowe, spółdzielnie lub inne podmioty zależne lub dominujące, podmioty występującą na rynku pod tą samą firmą;

16.Reprezentant - jeden z Podmiotów Powiązanych, który jest uprawniony do reprezentowania Podmiotów powiązanych wobec Usługodawcy;

17.Regulamin - niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ II

DZIAŁ I

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w portalu formularzy zamieszczać w portalu ogłoszenia, z zastrzeżeniem, iż ogłoszenia te powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

2. Usługobiorca nie może, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, bez uprzedniej zgody Usługodawcy zamieszczać w portalu ogłoszeń, które pochodzą od podmiotów trzecich, w szczególności od podmiotów prowadzących zarobkową działalność w zakresie pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia, outsourcingu pracowników i tym podobnych.

3. Reprezentant ma prawo do publikacji ogłoszenia na rzecz Podmiotów powiązanych po uprzednim powiadomieniu powyższym magazynpracy.pl. W takiej sytuacji Portal ma prawo zaproponować Usługobiorcy świadczenie usług dopasowanych do jego potrzeb na warunkach ustalonych odrębnie.

4. Usługobiorca nie ma prawa umieszczania w portalu dwóch lub większej ilości identycznych ogłoszeń (m.in. ta sama nazwa stanowiska, miejsce pracy, numer referencyjny, region lub kategoria), ogłoszeń, w których nagłówek nie odpowiada nazwie stanowiska (m.in. 'praca od zaraz' , 'super okazja' i podobnych), ogłoszeń, które odnoszą się do nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych, które nie są związane z poszukiwaniem pracownika, ogłoszeń które dyskryminują kandydatów z jakimkolwiek względu. Opublikowane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska.

5. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Portalu www.magazynpracy.pl.

6. Usługodawca może zweryfikować  dane podane w momencie Rejestracji przez Klienta, może kontrolować w każdym momencie treść oraz kategorie ogłoszeń zamieszczanych w Portalu przez Klienta.

7. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług w przypadku, gdy dane podane podczas Rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności lub są niezgodne z Regulaminem.

8. Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie usług w przypadku, gdy działalność Usługobiorcy w portalu była nierzetelna lub niezgodna z Regulaminem.

9. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego ogłoszenia, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści lub kategorii ogłoszenia.

10. W przypadku ogłoszenia naruszającego Regulamin, Usługodawca ma prawo usunąć lub poprawić takie ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.

11. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z usług magazynpracy.pl.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie.

13. Zabrania się zamieszczania w Serwisie oferty, która:

a. jest niezgodna z rzeczywiście oferowanymi kandydatom warunkami pracy;

b. wymaga od kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat (w tym oferty, która zawiera w treści płatny numer telefoniczny 0-7xx);

c. pochodzi od przedsiębiorstwa 'wielopoziomowego' (ang. Multilevel Marketing);

d. stanowi propozycję handlową;

e. wzbudza podejrzenie oszustwa;

f. narusza prawo Wspólnoty Europejskiej;

g. wymaga od kandydata skontaktowania się z pracodawcą w celu poznania szczegółów dotyczących firmy lub złożonej oferty;

h. zawiera jakiekolwiek dane kontaktowe (w szczególności - numer telefonu, numer faksu, adres firmy, adres email lub numer komunikatora internetowego);

i. stanowi pośrednie lub bezpośrednie odesłanie kandydata do właściwej oferty, zamieszczonej na innej stronie w sieci (w tym na stronie firmy);

DZIAŁ II

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

DZIAŁ III

POUFNOŚĆ

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług, a zwłaszcza informacje dotyczące opłat za korzystanie z portalu wskazanych w Umowie o świadczenie usług mogą być wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji praw i obowiązków z niej wynikających. Strony mają obowiązek zachować poufność w stosunku do w/w informacji.

2. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych informacji o fakcie zawarcia i przedmiocie Umowy o świadczenie usług.

3. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji w celach innych niż prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług, dokonane bez zgody drugiej strony umowy, stanowić będzie naruszenie obowiązku poufności.

ROZDZIAŁ III

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a. Komputer osobisty połączony z siecią Internet,

b. przeglądarki internetowe umożliwiającą w pełni wykorzystanie funkcjonalności portalu,

c .przeglądarka powinna akceptować "cookies".

2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 72 godziny od podpisania Umowy o świadczenie usług. Jeżeli Umowa o świadczenie usług zostanie podpisana w dniu poprzedzającym bezpośrednio dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

ROZDZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: bok@magazynpracy.pl.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację

4. Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji .

ROZDZIAŁ V

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług, chyba że Strony postanowią inaczej.

2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest z chwilą dokonania Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony zgodnie z aktualną ofertą cenową lub inną indywidualnie ustaloną.

3. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Usługobiorcy z płatności określonych umową.

4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,

b. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa Polskiego,

c. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.

6.Magazynpracy.pl jest uprawniony w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn, do zawieszenia na dowolny okres lub trwałego zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika, całości lub części usług (w tym do zablokowania lub usunięcia każdej treści Użytkownika zamieszczonej w portalu), przy czym jeśli świadczenie danej usługi miało charakter odpłatny, magazynpracy.pl zwróci Użytkownikowi część otrzymanego za wykonanie tej usługi wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stopnia jego niewykonania. Magazynpracy.pl nie ponosi względem Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia na jego rzecz Usług, o ile spowodowane to będzie naruszeniem przez Użytkownika prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów, a w pozostałych przypadkach odpowiedzialność magazynpracy.pl ograniczona jest do wysokości otrzymanego wynagrodzenia za daną Usługę.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Ceny podane w cennikach lub indywidualnie ustalone przez Strony są cenami netto i do wszystkich cen doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.

2. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni roboczych od dnia opłacenia pro formy za zamówiony Pakiet usług, chyba że Strony postanowią inaczej.

3. Formą płatności obowiązującą w serwisie magazynpracy.pl jest płatność za pomocą usługi SMS i przelewem.

4. Strony uzgadniają, ze wynagrodzenie dla magazynpracy.pl z tytułu Usług, powinno zostać uiszczone w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez magazynpracy.pl, chyba, że Strony ustalą inny termin płatności.

5. Opłata za Usługi magazynpracy.pl jest przekazywana na konto:


Nazwa banku:
MBank nr konta: 98 1140 2004 0000 3102 7681 7926

a. W przypadku, gdy Klient nie uiścił opłaty za korzystanie z Pakietu usług, Usługodawca wzywa Klienta do uiszczenia opłaty w dodatkowym terminie, nie dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do uiszczenia opłaty, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz Klienta. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług.

b. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, chyba że strony postanowią inaczej.

ROZDZIAŁ VII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Ireneusz Marzoch z siedzibą przy ul. Klonowica 24/1, 71-247 Szczecin, Polska, numer identyfikacji podatkowej (NIP):
7641831425;

2. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy podlega ochronie i następuje od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO).

3. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Ireneusz Marzoch, określa niniejsza Polityka Prywatności.

4. Wszelkie dane osobowe Usługobiorcy, wykorzystywane i przetwarzane przez są administratora w celu świadczenia usług przez magazynpracy.pl na rzecz Klienta, a jeżeli Usługobiorca wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Jednocześnie dane te nie będą przetwarzane w celach sprzecznych z prawem, w szczególności sprzecznie z RODO, ani sprzedawane.

5. Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy mogą być:
a. potencjalni pracodawcy,

b. biuro księgowe,

c. biuro prawne,

d. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,

e. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),

f. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne,

g. podmiot zapewniający system mailingowy,

h. podmiot zapewniający usługi marketingowe.


7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.


ROZDZIAŁ VIII

 

PRZESYŁANIE INFORMACJI, MAILING


  1. Warunkiem korzystania z Usług opisanych niniejszym Regulaminem, poza akceptacją Regulaminu jest wyrażenie przez Usługobiorcę dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji o nowych aktywnościach/produktach oferowanych przez Usługodawcę, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, w celu otrzymywania od Usługodawcy wiadomości e-mail/wiadomości SMS.

  2. Podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu może być zarejestrowany w liście mailingowej Usługodawcy tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji Usługobiorcy z założonego konta lub po spełnieniu przez Administratora żądania usunięcia danych Usługobiorcy a następnie założenia ponownie przez Usługobiorcę konta.

  3. Rezygnacja z Usługi w postaci otrzymywania informacji na adres poczty elektronicznej/wiadomości sms następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@magazynpracy.pl.

4. Usunięcie z listy mailingowej/listy sms następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym tę operację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie magazynpracy.pl.

4. Informację o zmianie Regulaminu Usługodawca opublikuje na portalu.

5. Regulamin oraz Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem lub Umową o świadczenie usług rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 r. każdego użytkownika strony magazynpracy.pl obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność dawców oraz innych osób korzystających z naszych usług, w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe Usługobiorcy oraz jakie prawa przysługują Usługobiorcy w związku z przetwarzaniem tych danych.

1. Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

3.Administratorem danych osobowych Usługobiorcy zbieranych za magazynpracy.pl jest Ireneusz Marzoch z siedzibą przy ul. Klonowica 24/1, 71-247Szczecin, Polska, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7641831425;.


Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe Usługobiorcy były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.


W razie jakiekolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych Usługobiorcy, skontaktuj się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

ul. Klonowica 24/1, 71-247Szczecin, e-mail na adres: bok@magazynpracy.pl, nr tel. 725525525.


4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Przetwarzamy dane osobowe Usługobiorcy w celu realizacji umowy opisanej w regulaminie oraz w celach marketingowych.


5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Przetwarzamy dane osobowe Usługobiorcy tak długo jak wyraża on chęć rejestracji w naszej bazie Klientów.


Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem oraz dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).6. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

a.- nazwisko i imiona,

b.- numer ewidencyjny PESEL i NIP,

c.- numer rachunku bankowego,

d.- adres podmiotu,

e.- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres podmiotu,

f.- adres poczty elektronicznej,

g.- numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.

7. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług.

8. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.

9.Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług wyłącznie w sytuacji uprzedniej zgody Usługobiorcy, wyrażonej po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania, co nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed cofnięciem tej zgody. Cofnięcie zgody nie pociąga negatywnych konsekwencji dla Usługobiorcy, może uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na rzecz Usługobiorcy lub korzystanie z naszych Usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć wyłącznie za zgodą Usługobiorcy. (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO).

10. Usługobiorca ma prawo do:

a.sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych , jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach. Jeżeli sprzeciw Usługobiorcy okaże się zasadny i nie posiadamy innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy dane, wobec wykorzystania których został wniesiony sprzeciw. W przypadku wniesienia przez sprzeciwu dotyczącego otrzymywania informacji marketingowych, zaprzestaniemy przesyłania tego typu informacji. (podstawa prawna: art. 21 RODO.).

b. usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"). Usługobiorca ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub tylko niektórych danych osobowych, ze wskazaniem których danych usunięcia żąda. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy. Dotyczy to w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Usługobiorcę zgodach lub historii aktywności. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączących nas umów. (podstawa prawna: art. 17 w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.).

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.Usługobiorca ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ? w takiej sytuacji należy zgłosić takie żądanie. Do czasu rozpatrzenia takiego żądania możemy uniemożliwić Usługobiorcy korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Usługobiorca ma prawo do wysłać komunikatów, w tym także w celach marketingowych. (podstawa prawna: art. 18 RODO.)

d. dostępu do danych osobowych.Usługobiorca ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe Usługobiorcy. Usługobiorca ma także prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Usługobiorcy na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską a także otrzymania kopii całości lub żądanej części swoich danych osobowych. (podstawa prawna: art. 15 RODO.)

e. sprostowania danych osobowych.Usługobiorca ma prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia. (podstawa prawna: art. 16 RODO.).

f. przenoszenia danych osobowych.Usługobiorca ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Usługobiorca ma także prawo do żądania aby dane te zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi (wskazanemu przez Usługobiorcę), jeśli technicznie istnieje taka możliwość. (podstawa prawna: art. 20 RODO.).

g. wniesienia skargi. Usługobiorca ma prawo do zgłaszania do nas skarg i wniosków a także wszelkich pytań odnoszących się do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy, a także przysługujących Usługobiorca w tym zakresie uprawnień. Usługobiorca także ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli w ocenie Usługobiorcy Jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone. (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.).

11. Zbiór danych osobowych magazynpracy.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12. Serwis magazynpracy.pl używa "cookies" w celu personalizacji Usług i treści portalu.

13. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.

14. Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach informujemy poprzez zamieszczenie informacji na Stronie www, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail/telefonu.


W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

ul. Klonowica 24/1, 71-247Szczecin, e-mail na adres: bok@magazynpracy.pl, nr tel. 725525525.ZAŁĄCZNIK NR 2

PRZYKŁADOWE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE DOSTĘPNE USŁUGOBIORCOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

Wirus komputerowy - programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania.

Trojan - program ukryty wewnątrz innego programu, ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Ma na celu uzyskanie dostępu i przejęcie kontrolo nad komputerem.

Spyware - jest to oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci.

Keylogger - odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu zabiera informację o adresach, kodach i inne.

SQL/URL injection - forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego użytkownika.

Sposoby ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem:

a. instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (z ang. firewall),

b. aktualizacja oprogramowania,

c. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niepewnego pochodzenia,

d. czytanie okien instalacyjnych aplikacji,

e. wyłączenie makr w MS Excel i Word,

f. regularne całościowe skany systemu za pomocą programu antywirusowego,

g. przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana.

ZAŁĄCZNIK NR 3

USŁUGI

Podstawowe Pakiety usług

Pojedyncze oferty i pakiety ofert

Narzędzia Selekcyjne - pytania selekcyjne w ofertach (Killer Questions), szybkie filtry CV według regionu, doświadczenia i wykształcenia kandydatów, możliwość segregacji kandydatów wg podstawowych kategorii serwisu.

Narzędzia Zarządzania Ofertami - aktualizacja ofert pracy każdego dnia, możliwość samodzielnej edycji oferty.

Usługi Wizerunkowe - m.in. logo firmy w prezentowanych ofertach, logo firmy w sekcji firm rekomendowanych, logo firmy na stronie głównej przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy, box na stronie głównej przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy.

Dodatkowe Usługi Nieodpłatne- posprzedażowa obsługa klienta (+48 / 725525525 lub bok@magazynpracy.pl)