Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU magazynpracy.pl DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ROZDZIAŁ I

WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy regulamin określą prawa i obowiązki Stron, które powstają w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji, co jest traktowane jako zawarcie Umowy o świadczenie usług na rzecz Klienta.

DZIAŁ I

WYJAŚNIENIA TERMINÓW

Poniższe pojęcia, w świetle postanowień niniejszego Regulaminu, o ile Strony nie postanowią inaczej, oznaczają:

1. magazynpracy.pl lub Usługodawca - magazynpracy.pl, ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 62/7, 70-477 Szczecin, Polska, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7641831425;

2. Porta - tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.magazynpracy.pl/ zawierający informacje na temat ofert pracy;

3. Usługobiorca lub Klient  - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; która korzysta  z zamieszczania ofert pracy lub usług świadczonych przez magazynpracy.pl;

4. Strony - Usługobiorca i Usługodawca;

5. Rejestracja - założenie przez Klienta konta użytkownika portalu po uprzedniej akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu;

6. Login - unikalna nazwa Klienta Portalu podana przez Klienta podczas procesu Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu się do Portalu magazynpracy.pl;

7. Ogłoszenia - opublikowane w portalu magazynpracy.pl przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach wskazanego portalu ofert, zaproszenia do składania ofert,a  także inne ogłoszenia zgodne z Regulaminem portalu;

8. Umowa o świadczenie usług - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy magazynpracy.pl a Klientem w chwili rejestracji w portalu magazynpracy.pl;

9. Pakiet usług - usługi zamówione przez Klienta;

10. Usługi - usługi opisane w Załączniku nr 3 do  niniejszego Regulaminu;

11. Polityka Prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych Klienta opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;

12. Podmioty powiązane - podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, spółki handlowe, spółdzielnie lub inne podmioty zależne lub dominujące, podmioty występującą na rynku pod tą samą firmą;

13. Reprezentant - jeden z Podmiotów Powiązanych, który jest uprawniony do reprezentowania Podmiotów powiązanych wobec Usługodawcy;

14. Regulamin- niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ II

DZIAŁ I

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w portalu formularzy zamieszczać w portalu ogłoszenia, z zastrzeżeniem, iż ogłoszenia te powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

2. Usługobiorca nie może, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, bez uprzedniej zgody Usługodawcy zamieszczać w portalu ogłoszeń, które pochodzą od podmiotów trzecich, w szczególności od podmiotów prowadzących zarobkową działalność w zakresie pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia, outsourcingu pracowników i tym podobnych.

3. Reprezentant ma prawo do publikacji ogłoszenia na rzecz Podmiotów powiązanych po uprzednim powiadomieniu powyższym magazynpracy.pl. W takiej sytuacji Portal ma prawo zaproponować Usługobiorcy świadczenie usług dopasowanych do jego potrzeb na warunkach ustalonych odrębnie.

4. Usługobiorca nie ma prawa umieszczania w portalu dwóch lub większej ilości identycznych ogłoszeń (m.in. ta sama nazwa stanowiska, miejsce pracy, numer referencyjny, region lub kategoria), ogłoszeń, w których nagłówek nie odpowiada nazwie stanowiska (m.in. 'praca od zaraz' , 'super okazja' i podobnych), ogłoszeń, które odnoszą się do nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych, które nie są związane z poszukiwaniem pracownika, ogłoszeń które dyskryminują kandydatów z jakimkolwiek względu. Opublikowane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska.

5. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Portalu www.magazynpracy.pl.

6. Usługodawca może zweryfikować  dane podane w momencie Rejestracji przez Klienta, może kontrolować w każdym momencie treść oraz kategorie ogłoszeń zamieszczanych w Portalu przez Klienta.

7. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług w przypadku, gdy dane podane podczas Rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności lub są niezgodne z Regulaminem.

8. Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie usług w przypadku, gdy działalność Usługobiorcy w portalu była nierzetelna lub niezgodna z Regulaminem.

9. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego ogłoszenia, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści lub kategorii ogłoszenia.

10. W przypadku ogłoszenia naruszającego Regulamin, Usługodawca ma prawo usunąć lub poprawić takie ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.

11. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z usług magazynpracy.pl.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie.

13. Zabrania się zamieszczania w Serwisie oferty, która:

a.jest niezgodna z rzeczywiście oferowanymi kandydatom warunkami pracy;

b.wymaga od kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat (w tym oferty, która zawiera w treści płatny numer telefoniczny 0-7xx);

c.pochodzi od przedsiębiorstwa 'wielopoziomowego' (ang. Multilevel Marketing);

d.stanowi propozycję handlową;

e.wzbudza podejrzenie oszustwa;

f.narusza prawo Wspólnoty Europejskiej;

g.wymaga od kandydata skontaktowania się z pracodawcą w celu poznania szczegółów dotyczących firmy lub złożonej oferty;

h.zawiera jakiekolwiek dane kontaktowe (w szczególności - numer telefonu, numer faksu, adres firmy, adres email lub numer komunikatora internetowego);

i.stanowi pośrednie lub bezpośrednie odesłanie kandydata do właściwej oferty, zamieszczonej na innej stronie w sieci (w tym na stronie firmy);

DZIAŁ II

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

DZIAŁ III

POUFNOŚĆ

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług , a zwłaszcza informacje dotyczące opłat za korzystanie z portalu wskazanych w Umowie o świadczenie usług mogą być wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji praw i obowiązków z niej wynikających. Strony mają obowiązek zachować poufność w stosunku do w/w informacji.

2. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych informacji o fakcie zawarcia i przedmiocie Umowy o świadczenie usług.

3. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji w celach innych niż prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług, dokonane bez zgody drugiej strony umowy, stanowić będzie naruszenie obowiązku poufności.

ROZDZIAŁ III

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a.Komputer osobisty połączony z siecią Internet,

b.przeglądarki internetowe umożliwiającą w pełni wykorzystanie funkcjonalności portalu, 

c.Przeglądarka powinna akceptować "cookies".

2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 72 godziny od podpisania Umowy o świadczenie usług. Jeżeli Umowa o świadczenie usług zostanie podpisana w dniu poprzedzającym bezpośrednio dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

ROZDZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: bok@magazynpracy.pl.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

b.przedmiot reklamacji,

c.okoliczności uzasadniające reklamację

4. Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji .

ROZDZIAŁ V

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług, chyba że Strony postanowią inaczej.

2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest z chwilą dokonania Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony zgodnie z aktualną ofertą cenową lub inną indywidualnie ustaloną.

3. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Usługobiorcy z płatności określonych umową.

4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:

a.naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,

b.umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa Polskiego,

c.wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.

6. Magazynpracy.pl jest uprawniony w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn, do zawieszenia na dowolny okres lub trwałego zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika, całości lub części usług (w tym do zablokowania lub usunięcia każdej treści Użytkownika zamieszczonej w portalu), przy czym jeśli świadczenie danej usługi miało charakter odpłatny, magazynpracy.pl zwróci Użytkownikowi część otrzymanego za wykonanie tej usługi wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stopnia jego niewykonania. Magazynpracy.pl nie ponosi względem Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia na jego rzecz Usług, o ile spowodowane to będzie naruszeniem przez Użytkownika prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów, a w pozostałych przypadkach odpowiedzialność magazynpracy.pl ograniczona jest do wysokości otrzymanego wynagrodzenia za daną Usługę.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Ceny podane w cennikach lub indywidualnie ustalone przez Strony są cenami netto i do wszystkich cen doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.

2. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni roboczych od dnia opłacenia pro formy za zamówiony Pakiet usług, chyba że Strony postanowią inaczej.

3. Formą płatności obowiązującą w serwisie magazynpracy.pl jest płatność za pomocą usługi SMS i przelewem. 

4. Strony uzgadniają, ze wynagrodzenie dla magazynpracy.pl z tytułu Usług, powinno zostać uiszczone w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez magazynpracy.pl, chyba, że Strony ustalą inny termin płatności.

5. Opłata za Usługi magazynpracy.pl jest przekazywana na konto:


Nazwa banku: mbank
nr konta: 98 1140 2004 0000 3102 7681 7926

a. W przypadku, gdy Klient nie uiścił opłaty za korzystanie z Pakietu usług, Usługodawca wzywa Klienta do uiszczenia opłaty w dodatkowym terminie, nie dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do uiszczenia opłaty, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz Klienta. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług.

b. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, chyba że strony postanowią inaczej.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2012 r.

2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie magazynpracy.pl.

4. Informację o zmianie Regulaminu Usługodawca opublikuje na portalu.

5. Regulamin oraz Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem lub Umową o świadczenie usług rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

a.- nazwisko i imiona,

b.- numer ewidencyjny PESEL i NIP,

c.- numer rachunku bankowego,

d.- adres podmiotu,

e.- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres podmiotu,

f.- adres poczty elektronicznej,

g.- numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.

4. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług.

5. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.

6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

7. Usługobiorca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Zbiór danych osobowych magazynpracy.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

9. Serwis magazynpracy.pl używa "cookies" w celu personalizacji Usług i treści portalu.

10. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

PRZYKŁADOWE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE USŁUGOBIORCOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

Wirus komputerowy - programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania.

Trojan - program ukryty wewnątrz innego programu, ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Ma na celu uzyskanie dostępu i przejęcie kontrolo nad komputerem.

Spyware - jest to oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci.

Keylogger - odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu zabiera informację o adresach, kodach i inne.

SQL/URL injection - forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego użytkownika. 

Sposoby ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem:

a. instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (z ang.  firewall),

b. aktualizacja oprogramowania,

c. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niepewnego pochodzenia,

d. czytanie okien instalacyjnych aplikacji,

e. wyłączenie makr w MS Excel i Word,

f. regularne całościowe skany systemu za pomocą programu antywirusowego,

g. przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana.

ZAŁĄCZNIK NR 3

USŁUGI

Podstawowe Pakiety usług

Pojedyncze oferty i pakiety ofert

Narzędzia Selekcyjne - pytania selekcyjne w ofertach (Killer Questions), szybkie filtry CV według regionu, doświadczenia i wykształcenia kandydatów, możliwość segregacji kandydatów wg podstawowych kategorii serwisu.

Narzędzia Zarządzania Ofertami -  aktualizacja ofert pracy każdego dnia, możliwość samodzielnej edycji oferty.

Usługi Wizerunkowe - m.in. logo firmy w prezentowanych ofertach, logo firmy w sekcji firm rekomendowanych, logo firmy na stronie głównej przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy, box na stronie głównej przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy.

Dodatkowe Usługi Nieodpłatne- posprzedażowa obsługa klienta (+48 / 725525525 lub bok@magazynpracy.pl)